Ułatwienia dostępu

Procedura obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami

§ 1. Wstęp

 1. Procedura określa standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w: Centrum Ogrodowa Sp. z o.o. i określa wymogi związane z dostępnością architektoniczną, przestrzenną i informacyjno-komunikacyjną.
 2.  Centrum Ogrodowa Sp. z o.o. zwane dalej Przychodnią zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.
 3. Procedura stosowana jest od dnia jej podpisania przez Dyrektora Przychodni.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Celem procedury jest wdrożenie standardów obsługi osób ze szczególnymi potrzebami i określa wymogi związane z dostępnością architektoniczną, przestrzenną i informacyjno-komunikacyjną.
 2. Procedura określa zasady postępowania pracowników Przychodni w przypadku kontaktu z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 3. Procedura zostanie zamieszczona na https://centrumogrodowa.pl/ w formie dostępnego  dokumentu.

§ 3. Udogodnienia architektoniczne

 1. Przed budynkiem Przychodni jest parking, na którym jest miejsce przeznaczone  dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście główne do budynku Przychodni od strony parkingu wskazane w ust. 1  jest odpowiednio przystosowane w   szczególności dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy przyrządów ortopedycznych oraz na wózkach inwalidzkich: brak progów oraz winda.
 3. Na terenie Przychodni jest dostosowana toaleta na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami a zwłaszcza osób niepełnosprawnych ruchowo.
 4. Na drzwiach do pomieszczeń i gabinetów lekarskich są umieszczone duże ich numery oraz nazwy.
 5. Stanowiska obsługi pacjenta w rejestracji są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami :są obniżone blaty w miejscu obsługi, planowane jest zastosowanie systemu kolejkowego z wyraźnymi wyświetlaczami oraz komunikatami głosowymi.
 6. Powierzchnia i urządzenie gabinetów lekarskich pozwala na swobodny wjazd oraz poruszanie się wewnątrz osobom na wózkach inwalidzkich.

§ 4. Punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami

           Rejestracja oraz gabinety lekarskie POZ znajdują się na jednym poziomie

§ 5. Etapy obsługi osób niepełnosprawnych

 1. Osoby niepełnosprawne przybywające do Przychodni w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w rejestracji lub gabinetach lekarskich, o których jest mowa w § 4 oraz obsługiwane są poza kolejnością.
 2. Pracownicy Przychodni są zapoznani z zasadami obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 3. W zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchu i osób z trudnościami w poruszaniu się:
  • Osoby z niepełnosprawnościami ruchu i osób z trudnościami w poruszaniu się po dotarciu do Przychodni mają prawo wezwać pracownika w celu pomocy w pokonaniu schodów lub korzystania z windy.
  • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mają możliwość usiąść na krześle a osoby z niepełnosprawnościami ruchu mogą podjechać wózkiem inwalidzkim do miejsca obsługi w rejestracji.
  • Pracownik recepcji przeprowadza wywiad w celu ustalenia charakteru wizyty i podjęcia odpowiednich czynności.
  • W sytuacji kiedy pacjent musi podpisać dokumenty pracownik rejestracji wskazuje mu miejsce, w którym należy złożyć podpis.
  • W razie konieczności pracownik rejestracji  pomaga osobom mającymi problem w poruszaniu się w zajęciu miejsca na poczekalni i wejściu do gabinetu lekarskiego.
  • W czasie wizyty w gabinecie lekarskim to lekarz pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchu i osobom z trudnościami w poruszaniu się, jeżeli zachodzi taka konieczność.
 4. W zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i pozostałych osób mających problemy z widzeniem:
  • Przychodnia zapewnia możliwość wejścia do budynku osobie z psem asystującym o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ) bez konieczności wcześniejszego zgłaszania tego faktu. W tym celu należy umożliwić obsługę na terenie Przychodni pacjenta wraz z psem asystującym. Dla psa należy zapewnić miskę z wodą.
  • Przychodnia zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentów, informacji o swojej działalności, regulaminach i procedurach( strona internetowa).
  • Przychodnia zapewnia by na drodze osoby z niepełnosprawnością nie znajdowały się żadne przeszkody.
  • Pracownik rejestracji pomaga za zgodą pacjenta wypełnić dokumenty, następnie  odczytuje wypełnione dokumenty i wskazuje miejsce na podpis.
 5. W zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu w tym osób z trudnościami w komunikowaniu się:
  • Pracownik pyta Pacjenta o preferencje w zakresie formy obsługi ( np. język migowy, język gestów, język pisany, język mówiony odczytywany z ruchu warg, z użyciem pętli indukcyjnej ) i udostępniania dokumentów np. powiększoną czcionką w tekście łatwym do czytania i zrozumiałym. W Przychodni istnieje możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego online.
  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Przychodni przy pomocy tzw. osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
  • Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w Przychodni. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo- migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
  • Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 6. W zakresie obsługi osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnością intelektualną:
  • Przychodnia zapewnia informację i możliwość komunikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz możliwość przyjścia w towarzystwie asystenta.
  • Pracownik w trakcie obsługi Pacjenta dostosowuje tempo wypowiedzi i słownictwo do indywidualnych potrzeb Pacjenta, używa prostych zdań pojedynczych, stosuje powtórzenia i upewnia się czy rozmówca prawidłowo zrozumiał komunikat.
 7. Pracownik rejestracji jest zobowiązany do obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki zgodnie z sugestią osoby uprawnionej.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z posiadanych dysfunkcji psychofizycznych, fizycznych oraz psychicznych organizmu oraz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Przychodni ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami z poszanowaniem ich godności, a w razie potrzeby, za zgodą tej osoby, powinien pomóc wypełnić dokumenty i wskazać miejsce na podpis.
 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością w Centrum Ogrodowa Sp. z o.o. obsługiwane są poza kolejnością bez zbędnej zwłoki.
 4. Do stosowania niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Centrum Ogrodowa Sp. z o.o..